อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแยกและการสัดสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รุจิรา  คุ้มทรัพย์