ดร.ปรารถนา มินเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.คอมพิวเตอร์ 2.การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3.คณิตศาสตร์และสถิติ 4.งานทะเบียน 5.การวิเคราะห์ข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปรารถนา มินเสน