นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง