ดร.รณวีร์ พาผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รณวีร์ พาผล