อาจารย์จิราภรณ์ เศษจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิราภรณ์ เศษจันทร์