ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปการประดิษฐ์ เพลงไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  บุญเขต