อาจารย์วรรัตน์ ขยันการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรรัตน์ ขยันการ