อาจารย์สุภาพร คำเตจา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การกระจายผลผลิตชุมชน กระบวนการผลิตกาแฟและชา การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโลจิสติกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภาพร คำเตจา