ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ติดต่อ : siwat3003@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง - วิศวกรรมความปลอดภัย - ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ - การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฟาร์มดี เอเซียจำกัด

ผศ.ศิวัตม์  กมลคุณานนท์