ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน