อาจารย์มญชุดา สุพรจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการโครงการ,การเมืองการปกครอง,การบริหารจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มญชุดา สุพรจักร