อาจารย์พนัส นาคบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พนัส นาคบุญ