นายธงชัย เครือผือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Metallurgy

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธงชัย  เครือผือ