อาจารย์ณัฐวุฒิ สุทธิประภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองการปกครอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา