นางสาวภัทรานุช ผงสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปพอลิเมอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภัทรานุช  ผงสุข