ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา อะทะวงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารจัดการ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา อะทะวงษา