รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ