ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วรรณเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานเห็ด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วรรณเทศ