นายศานต์ พานิชสิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศานต์ พานิชสิติ