นางสาวณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐฌา เหล่ากุลดิลก