นางสาวจำเนียร มีสำลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตพืชและการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจำเนียร มีสำลี