นางอาภาภรณ์ วรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการความรู้การจัดการสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอาภาภรณ์ วรรณา