นายสมเจตน์ ทองดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Internet of Things (IoT)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมเจตน์ ทองดี