ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ นิคมทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สำรวจพรรณพืช,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ,การควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ นิคมทัศน์