นายณัฐวุฒิ มาลีลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Nuclear Magnetic Rresonance ฟิสิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐวุฒิ มาลีลัย