นายอนุรักษ์ แท่นทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอนุรักษ์ แท่นทอง