นายปัญญา พลรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการผลิตทางอุตสากรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปัญญา พลรักษ์