นางสาววิไลพร ไชยโย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การบริหารจัดการ 2.การตลาด 3.การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิไลพร ไชยโย