อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา (ตะกร้อ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สลักจิตร  คณะฤทธิ์