นายแดน กุลรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านการจัดการกำไร (Earnings management)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายแดน กุลรูป