อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ