นางสาวภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมศึกษาคติชนวิทยา วรรณกรรมศึกษา และเรื่องเล่าสมัยใหม่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุภาวดี ยาดี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวรรณคดีไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวPete Stopps

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสนทนาภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม