นางสาววิศท์ เศรษฐกร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสาตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม