อาจารย์จุฬา เจริญวงค์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม