อาจารย์ตรงกมล สนามเขต

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชุมชน,การบริหารโครงการ,การประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มณฑณ ศรีสุข

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,การตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จุฬา ทองประไพ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย,บริหารทรัพยากรมนุษย์,การบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พนมพร สารสิทธิยศ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยชุมชน-พื้นที่,การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม,วิธีการอนุรักษ์ใบลาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม