อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบโฆษณา / การประชาสัมพันธ์สื่อ ,บรรจุภัณฑ์,อัตลักษณ์องค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอำนาจ บุญอนนท์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทย,ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา,ดนตรีวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรัญวดี แสงทิง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีดนตรีไทย,ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย,สุนทรีย์ภาพของชีวิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐพงศ์ ปันดอนตอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน,ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมทางดนตรี,โหราดาราศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟิก,แอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ,ถ่ายภาพตัดต่อวีดีโอ และอื่นๆ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม