นางศิริพร คำขาด

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น,การสอนภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอุบลรัตน์ พูลทรัพย์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทิพาพร โพธิ์ศรี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนันทนาการการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรม และผลิตการท่องเที่ยว (มาตรฐาน PM),ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม