นางสาวทิพาพร โพธิ์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนันทนาการการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรม และผลิตการท่องเที่ยว (มาตรฐาน PM),ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,ด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทิพาพร โพธิ์ศรี