นายเมษา มหาวรรณ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Linguistics and Applied Linguistics)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม