ดร.ธานี สุขเกษม

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองการปกครอง, การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วุฒิพงศ์ บัวช้อย

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การเมืองพลเรือน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรุณ​ สนใจ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​ การเขียน​โครงการ​ แผน​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ องค์การและการจัดการภาครัฐ จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม