อาจารย์พนิดา ตาสี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สดุดี คำมี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสนพิธีกร,ภาษาลาว, วัฒนธรรมท้องถิ่นไทหล่ม,ภาษาถิ่น จ.เพชรบูรณ์,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม