นางสาวOliver Dilley

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสนทนาภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวRichard Mann

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวDaniel Warren Riddle

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม