นายวรวิทย์ ศุภวิมุติ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) 2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม