นางสาวนิชธิมา บุญเฉลียว

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 2.ชาติพันธุ์วิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา 3.การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 4.การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปิยวดี นิลสนธิ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ภูมิสัณฐานวิทยา 2.ภูมิศาสตร์กายภาพ 3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม