นางสาววรรณี ทองระย้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญา,การจัดการทรัพยากร ,ความมั่นคงทางอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววรรณี ทองระย้า