นายวิลาศ พุ่มพิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวิลาศ พุ่มพิมล