อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแสดง วัฒนธรรม วิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม