นางสาวเจษฎา ทองสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยเซรามิคกับชุมชน/อุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเจษฎา ทองสุข