นางสาวอนันต์ อุปสอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, พระพุทธศาสนาประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอนันต์ อุปสอด