ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบติดตั้งและประมาณราคาระบบไฟฟ้า,การวัดและควบคุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์,การประมวลผลข้อมูลด้วยสัญญาณแบบอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม,การจัดการอุตสาหกรรม,โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดรุณี นาคเสวี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แปรรูปอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางภัทร์อร ฟองสินธุ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการสินค้าคงคลัง,การวิเคราะห์การทำงาน,การจัดการด้านคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์,การจัดการอุตสาหกรรม,การจัดการพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยศภัทรชัีย คณิตปัญญาเจริญ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการพลังงานและวัสดุเหลือใช้,การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล,การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยู เรือนจันทร์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยากรกระบวนการ,การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในชุมชน,การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสงกรานต์ ถุงแก้ว

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประวัติศาสตร์วัฒนธรรม,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รวมพร มาลา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์การในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด on-line และ Off-line การจัดการคุณภาพ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM),การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม